بنای معلق بالای زمین فضایی برای ساکنان و دارای چشمانداز است. طرح درون ساختمان به گونهای است که یکپارچگی و سیالیت بین بخشهای مختلف برای زندگی، خواب، پخت و پز و بخش خدماتی را تسهیل میبخشد.
VBIran Pro اختصاصی معماری نیوز:

این ویلا در گوشه نقشه و با چشماندازی به سمت خیابان اصلی شهر قرار دارد. اولین موردی که به ذهن خطور میکند ایجاد فضای مصنوعی بود که حمل و نقل با محیط پیرامون و استفاده افراد برای فعالیتهای روزانه را میسر میساخت که محوطهسازی با ایجاد این فضاها آغاز شد.

دومین مورد، استفاده دوگانه ساکنان بود. خانهها نه تنها به عنوان سکونتگاه به کار میرفتند بلکه به عنوان استودیوی کار مالکان هنرمند نیز استفاده میشد. استراتژی موجود، تقسیم ساختمان به دو بلوک مستقل بود. بلوک استودیو در تماس با این فضای مصنوعی میباشد که تقریباً در تپه جاسازی شده و فقط از قسمت بالا باز است و داخل آن با تعدادی دیوار تقسیمبندی شده است.

VBIran Pro

بنای معلق بالای زمین فضایی برای ساکنان و دارای چشمانداز است. طرح درون ساختمان به گونهای است که یکپارچگی و سیالیت بین بخشهای مختلف برای زندگی، خواب، پخت و پز و بخش خدماتی را تسهیل میبخشد.

بین دو بلوک، بر روی صفحه بتنی که سقف استودیو را تشکیل میدهد، ایوان بزرگی ساخته شده که قسمتی از آن در سایه است. فضای سرباز دیگری که بر روی بلوک مسکونی قرار دارد، محوطه زمین بیرونی را افزایش میدهد.

VBIran Pro

بلوک معلق متکی بر چهار نقطه است. دو صفحه بتنی پیشفشرده و پنجرهها نمای ساختمان را میسازند.
صفحههای بتنی پس از جلا داده شدن زمین محیط داخل را تشکیل میدهند که نیازی به پوشاننده دیگری ندارد. در طاقچههای مخروطی شکل در بتن میتوان بدون نیاز به ابزار دیگری، روشنایی نصب کرد.

موفقیت در مشخصههای ساختاری است که پروژه را به صورت کلی معرفی مینماید.

VBIran Pro
VBIran Pro
VBIran Pro

منبع: سایت خبری / تحلیلی معماری نیوز - ترجمه : سمیه پیلوار